Çevre ve İSG Politikası

 • Çevre ve Atık Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Bak Gravür, üretim ve operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini en az seviyeye indirmek üzere, çevre yönetim sistemini kurarak faaliyetlerini düzenlemektedir. Hem yasalara uyum konusunda gösterdiği özen hem de çevreye saygısıyla öne çıkan Bak Gravür’ün 2013 yılında devreye almış olduğu ve alanında bir ilk olma özelliği taşıyan yeni arıtma tesisi; PLC kontrollü SCADA otomasyon sistemi ile izlenmekte, böylece insan müdahalesi ihtiyacı en alt seviyeye indirilerek çevre sağlığının yanı sıra işçi sağlığı ve iş kazası riskleri minimize edilmektedir. Tesiste üretim kaynaklı tüm atık suların yanı sıra kimyasal kaplama esnasında kullanılan çözeltiler de bertaraf edilebilmektedir.

Bak Gravür, yine çevresel sorumluluk bilinciyle mevcut kalite yönetim sistemine etkili bir çevre yönetim sistemi entegre etmekte; 2012 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmadan hareketle atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanmakta, tüm üretim süreçlerinin, çevresel boyut ve etkileri kontrol altında tutularak doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmektedir. Çevre bilincinin hem çalışanlarda hem de işbirliğinde bulunulan firmalarda arttırılması ve sürekli gelişim amacıyla eğitimler düzenlenmektedir.

Çevre sorumluluğu bilinciyle ve Ege Orman Vakfı gibi çevresel sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan Bakioğlu Holding çatısı altındaki Bak Gravür, sektördeki tüm sanayi kuruluşlarına örnek olacak nitelikteki arıtma tesisi yatırımıyla öncülük rolüne devam etmekte, doğal kaynakların korunmasına gösterdiği özenle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Rotogravür baskı silindiri üretiminde sektörün önde gelen ve güvenilir firması olan BAK GRAVÜR, sağlıklı çalışanlarla birlikte güvenilir çalışma ortamları yaratmak ve iş güvenliği kültürünü oluşturup bunu yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede benimsenen temel iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili tehlikeleri belirleyerek gerekli tedbirleri almak,
 • İş güvenliği açısından “önleme” prensibi doğrultusunda; üretim zincirinde kullanılan ham madde ve diğer kimyasal maddelerin bulundurulması, proseslerde işlem görmesi, üretilen ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında oluşabilecek tehlikelerden çalışanları, çevreyi ve bölgemizi korumak için risk değerlendirme çalışmaları yapmak, riskleri minimize etmek, gerekli önlemleri almak ve sürekliliğini sağlamak,
 • İş güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonumuzun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak, gerekli eğitimlere tüm çalışanlarımızı dahil ederek çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerimize uygun olan tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermek, gerekli bildirimleri yapmak ve kayıtları tutmak,uygunluk değerlendirmesi yapmak,uygunluk değerlendirmesi yapmak,
 • Sistemimizin işleyişini düzenli iç tetkikler ve günlük kontrollerle takip etmek ve düzenli olarak yapılan iş güvenliği kurulları ile desteklenmek,
 • Tüm çalışanlarımızın gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak öncelikle kendisi, beraberinde çevresinin güvenliğini sağlamasına yönelik bilincin geliştirilmesini sağlamak, Tüm çalışanlarımıza, tedarikçi ve de ziyaretçilerimize emniyetli çalışma ortamı oluşturmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamak, eğitim desteği ile sürekli gelişmeyi tüm çalışanları ile birlikte sürdürmek,
 • Uygun kaynakların kullanılmasını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki amaç ve hedefleri sağlamak,
 • Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile sistemimizi sürekli iyileştirerek performansımızı artırmayı amaçlamak.